ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2013 z 01.03.2013 r.

logo_fundusze

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2013 z 01.03.2013 r.

 

Zamawiający:

Neon Wojciech Norberciak

ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa

email: neon@neon.net.pl

www.neon.net.pl

tel./fax: +48 +34 3245161

NIP: 5730228072, REGON: 240781767

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę dotyczącą kompleksowej obsługi logistycznej eksponatów na targi Aqua-Therm w Kijowie w dniach 14-17.05.2013 r. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.  z 2012r., poz. 438,).

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Neon Wojciech Norberciak

 

Wykonawca określi koszty w zakresie dostarczenia eksponatów od Zamawiającego na wskazan e stoisko na targach a po zakończeniu targów transport powrotny eksponatów do siedziby Zamawiającego

 

Zamawiający przewiduje transport elementów o wymiarach

- 1 x (240 x 120 x 40 cm)

- 1 x (220 x 50 x 50 cm)

- 2 x (50 x 50 x 50 cm) – materiały reklamowe

o sumarycznej masie nie większej niz 300 kg i wartości nie większej niż 5000 € (w tym wartość folderów reklamowych nie większa niż 200 €).

 

Oferta powinna zawierać koszty:

- ubezpieczenia transportu,

- eksportowe:

- odprawa celna,

- fracht Czestochowa-Kijów,

- handling Kijów wejście (w handling powinny być wliczone przygotowanie dokumentów zgodnie z wymogami ukraińskiego urzędu celnego, rozładunek, odprawa celna czasowa, odprawa celna ostateczna, rejestracja na terminalu celnym, kontrola celna, opłaty administracyjne, należności celne, dostarczenie eksponatów na stoisko, manipulacja pustym opakowaniem).

- importowe:

- handling Kijów wyjście

- fracht Kijów-Czestochowa,

- odprawa celna.

- dodatkowych należności celnych.

 

Termin dostarczenia eksponatów na stoisko 13.05.2013 r.

Termin odbioru eksponatów ze stoiska: 17.05.2013 r. po godzinie 18:00 lub 18.05.2013 r.

 

Termin związania z ofertą 60 dni.

 

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- cenę usługi,

- termin realizacji usługi,

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może być dostarczona Zamawiającemu:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: neon@neon.net.pl lub jp@neon.net.pl

- faksem na numer +48 +34 324-51-61

- bezpośrednio do siedziby firmy lub za pośrednictwem poczty na adres:

            Neon Wojciech Norberciak,
            ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, a także na stronie internetowej www.neon.net.pl

 

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 dnia 28.03.2013 r.

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

- cena, waga: 100 % sposób oceny: Minimalizacja

     – najniższa cena: maksymalna ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie wg wyliczenia.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego z kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad:

W zakresie każdego z kryteriów, wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt = MP

- ocena punktowa w zakresie każdego z kryteriów dokonana zostanie z formułą:

Minimalizacja:

wzor

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu
o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą. W razie uzyskania przez dwie lub więcej oferty takiej samej ilości punktów,  Zamawiający wybierze ofertę, która wpłynęła wcześniej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

Napisano w Uncategorized